o osiągnięciu wieku emerytalnego każda osoba ma prawo przejść na emeryturę. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu pracy zawodowej warto dowiedzieć się jak obliczyć staż pracy i z jakich praw jeszcze można skorzystać. Musimy pamiętać, że ZUS nie wszystko jest w stanie sam uwzględnić. Potrzebne są nasze dodatkowe wnioski.

Staż pracy a emerytura

Jest to najważniejszy czynnik, decydujący o tym czy mamy prawo do świadczenia emerytalnego i jaka wysokość ono osiągnie. Do stażu wlicza się wszystkie udowodnione okresy składkowe, czyli takie kiedy były odprowadzane składki. Są to więc wszystkie okresy zatrudnienia, czas przez jaki pobierało się zasiłek macierzyński i zasiłki dla bezrobotnych. Doliczane są również okresy nieskładkowe ale tylko w wymiarze, który nie przekroczył jednej trzeciej okresu składkowego.

Okresy nieskładkowe

Do tej kategorii zalicza się okres przebywania na zasiłku chorobowym, opiekuńczym lub rehabilitacyjnym. Wykazać należy również okresy pobierania świadczenia przedemerytalnego. Aby udowodnić te wszystkie okresy potrzebne są zaświadczenia potwierdzające z Urzędu Pracy. W niektórych przypadkach osoby, które korzystały z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych, nawet jeśli nie pracowały zawodowo a sprawowały opiekę nad dzieckiem do lat 4, lub nad takim, któremu przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny mogą doliczyć ten okres do stażu pracy. Takie sprawy ZUS rozpatruje indywidualnie.

Zdarza się, że okresy składkowe i nieskładkowe jakie wykażemy nie wystarczą jednak do przyznania emerytury. W takim przypadku należy wnieść do ZUS wniosek o doliczenie okresów uzupełniających. Zalicza się do nich czas, w którym odprowadzane były składki z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, niekoniecznie naszego. Mogło ono należeć do rodziców a także pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy.